Kategorie

Kategorie

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Działalność Handlowa Henryka Sobczak                                                 Korespondencję i zwroty należy wysyłać na adres:

Regon: 670123181                                                                                          Działalność Handlowa Henryka Sobczak

NIP: 7970009100                                                                                                                Tortowe Ozdoby

                                                                                                                                            Ul. Modularna 12

                                                                                                                                            02-238 Warszawa

 

Ja/My(*) ……………………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia………………………………………………………………………………………………………….

Lista produktów podlegających zwrotowi:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………..........

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków……………………………………………………………………….

Data i podpis konsumenta(-ów)

 

……………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.