Kategorie

Kategorie

Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Działalność Handlowa Henryka Sobczak, Ostrowiec 10, 05-651 Drwalew)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i

numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Działalność Handlowa Henryka Sobczak
Ostrowiec 10
05-651 Drwalew

3. Cennik dostaw

przelew bankowy na konto sklepu (wysyłka kurierem DPD lub INPOST- czas realizacji do 2-3 dni roboczych)- koszt dostawy 14,80 zł brutto

Dane do przelewu :

Działalność Handlowa Henryka Sobczak, Ostrowiec 10, 05-651 Drwalew
Nr konta:75 1020 1055 0000 9602 0423 3342

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia, który zostanie wysłany mailem w potwierdzeniu zamówienia.

Na wpłatę czekamy 7 dni od daty złożenia zamówienia, po ich upływie i braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

szybki przelew bankowy PayU (wysyłka kurierem DPD LUB INPOST- czas realizacji do 2-3 dni roboczych)- koszt dostawy 14,80 zł brutto

przesyłka za pobraniem ( wysyłka kurierem DPD LUB INPOST- czas realizacji do 2-3 dni roboczych)-koszt dostawy 17,80 zł brutto

Odbiór osobisty w Naszej filii pod adresem Leonidasa 55 ,Giełda Spożywcza Okęcie Warszawa ,pawilon 403. Odbiór osobisty jest możliwy po dokonaniu zamówienia na stronie, bezpośrednio po wpłacie na konto. Zamówienie jest gotowe do obioru następnego dnia roboczego.

Przy zamówieniach powyżej 200 zł brutto wysyłka kurierem DPD LUB INPOST gratis!

Zamówienia można także składać telefonicznie pod numerem: 22-868-59-68 lub 511-246-275

4. Dane kontaktowe:

Działalność Handlowa Henryka Sobczak
Ostrowiec 10
05-651 Drwalew
e-mail: [email protected]
telefon: 511 246 275

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: http://www.tortoweozdoby.pl/content/8-cennik-dostaw

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.tortoweozdoby.pl/content/8-cennik-dostaw

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem tortoweodoby.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

Działalność Handlowa Henryka Sobczak
Ostrowiec 10
05-651 Drwalew
NIP: 797-000-91-00, REGON: 670123181

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=1c41627f-2d2b-44d1-82e8-6683731bae05&archival=False

KONTO BANKOWE: 75 1020 1055 0000 9602 0423 3342

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu tortoweodoby.pl należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania oraz aktualizacji danych w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia poprzez:

  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu (dostępnym pod adresem http://www.tortoweozdoby.pl/content/9-formularz-odstapienia-od-umowy) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim – dołączonym do przesyłki.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2. żądać usunięcia wady.

8.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa? o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.tortoweozdoby.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.tortoweozdoby.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.5

Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014 r.

Regulamin internetowego sklepu TortoweOzdoby.pl

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.tortoweozdoby.pl prowadzony jest przez firmę: Działalność Handlowa Henryka Sobczak z siedzibą we wsi Ostrowiec 10, 05-651 Drwalew o numerze identyfikacyjnym NIP: 797-000-91-00, numerze REGON: 670123181.

Tel./Fax: 22 868 59 68

Tel. kom.: 511 246 275

E-mail: [email protected]

2.Zakłada się, że każda osoba składająca zamówienie – zwana dalej Zamawiającym, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała zawartą w nim treść.

3.Sklep internetowy TortoweOzdoby.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem sieci internetowej 24 godziny na dobę. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem strony www.tortoweozdoby.pl. TortoweOzdoby.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do Centrum Obsługi TortoweOzdoby.pl.

5.Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

6.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie następujących danych: adres zamieszkania, adres e-mail, telefonu, kraju zamieszkania oraz wyboru rodzaju przesyłki i wyboru płatności za towar jeśli nie została wybrana opcja za pobraniem (zwykły przelew, przelew internetowy PayU) .Następnie należy potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie ikonki „potwierdzam zamówienie”. Sklep TortoweOzdoby.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

7.Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu TortoweOzdoby.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.

8.TortoweOzdoby.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności zamawiającego.

9.Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu całości wpłaty na koncie sklepu.

10.Ceny towarów znajdujących się w ofercie internetowego sklepu TortoweOzdoby.pl podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

11.TortoweOzdoby.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz dodawania i anulowania promocji bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12.TortoweOzdoby.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

13.Jeżeli zabraknie towaru lub jego cena zostanie zmodyfikowana niezależnie od TortoweOzdoby.pl niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego postępowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271. użytkownik ma prawo zrezygnować z zamówienia, gdy zasugerowane warunki nie będą dla niego odpowiednie. W takim przypadku firma Działalność Handlowa Henryka Sobczak zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Klienta rachunek.

14.Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 2-3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji. Czas realizacji podany jest w dziale Przesyłka. Koszty wysyłki podane są również w dziale Przesyłka.

15.TortoweOzdoby.pl w ramach promocji zawiesza pobieranie kosztów wysyłki, w przypadku gdy Zamawiający zamówi produkty w kwocie 200zł lub powyżej tej kwoty. Zamawiający jest informowany o zawieszeniu pobierania opłat za transport podczas robienia zakupów po dodaniu produktu do koszyka a także na stronie głównej sklepu.

16.Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 10 wliczony jest w kwotę do zapłaty.

17.W przypadku zamówień hurtowych, kwota przesyłki zostanie uzgodniona i podana po określeniu rzeczywistych kosztów.

18. Po nadaniu przesyłki, dalej podlega ona Regulaminowi przewoźnika.

19.Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym. Na życzenie wystawiamy Faktury Vat.

20.Reklamacje towaru zakupionego w naszym sklepie przyjmowane są w formie pisemnej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać powód reklamacji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki, podstawą do reklamacji jest spisany w obecności dostawcy protokół uszkodzenia. Jest to podstawą do reklamacji u firm kurierskich.

Reklamacje dotyczące drobnych różnic wyglądu i/lub koloru oferowanych przedmiotów z ich wizerunkami zamieszczonymi w sklepie, a wynikających z ograniczonych możliwości prezentacji kształtów i kolorów (np. jakością zdjęć lub ustawieniami monitora) - nie będą uwzględniane.

21.Produkty oferowane przez TortoweOzdoby.pl są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

22.Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto TortoweOzdoby.pl.

23.W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, zostaną one dostarczone w jednej przesyłce, chyba że strony postanowią inaczej. Termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep TortoweOzdoby.pl ostatniego produktu danego zamówienia.

24.Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany i zostanie zwrócony w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu.
Zwroty prosimy kierować na adres firmy z dopiskiem „zwrot”. TortoweOzdoby.pl dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

25.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

26.Osoby, które w formularzu rejestracji lub wybraniu zakupów jako „Gość” oświadczyły, że chcą otrzymywać informacje o nowościach i promocjach (Newsletter) wyraziły w ten sposób zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od TortoweOzdoby.pl zgodnie z przepisami, o których mowa w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

27.Dane osobowe Użytkowników sklepu TortoweOzdoby.pl podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w punkcie 33 regulaminu.

28.Wizerunki i opisy towarów prezentowane w Sklepie TortoweOzdoby.pl spełniają wyłącznie rolę informacyjną.
Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i wizerunki oferowanych produktów były jak najbliższe stanu faktycznego i aktualne.

29.Znaki towarowe, zdjęcia i opisy produktów widoczne w Sklepie TortoweOzdoby.pl, prezentowane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli, oraz podlegają pełnej ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów bez oficjalnej zgody ich właścicieli jest zabronione.

30.Logo sklepu TortoweOzdoby.pl jest chronionym znakiem towarowym. Jakiekolwiek wykorzystanie go bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

31.Firma Działalność Handlowa Henryka Sobczak zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu.

32. Klauzula salwatoryjna: Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Warunki Korzystania obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

33. Polityka prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe, podawane w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym TortoweOzdoby.pl są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie są wykorzystywane w innych celach zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997). Staramy się zapewnić jak najbezpieczniejsze ich przechowywanie i w żadnym wypadku nie udostępniamy ich osobom trzecim. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz może samodzielnie je modyfikować lub usuwać po zalogowaniu się do swojego konta. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia swojego konta w sklepie TortoweOzdoby.pl. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość do administratora sklepu. Po usunięciu konta, aby dokonać zakupów w sklepie TortoweOzdoby.pl, należy ponownie przejść proces rejestracji. Płatności za zakupy dokonane w naszym Sklepie dokonują Państwo w formie przelewu bankowego, szybkiego przelewu internetowego lub za pomocą karty płatniczej. W każdym z tych przypadków naszemu personelowi nie są udostępniane żadne Państwa poufne dane jak numer karty kredytowej, płatniczej czy numery Pin. W przypadku płatności kartą lub szybkim przelewem internetowym w ostatnim etapie realizacji zamówienia zostają Państwo przekierowani na w pełni szyfrowane strony serwisu Payu.pl obsługującego płatności kartami oraz szybkie przelewy internetowe, finalizacja płatności przez internet następuje sposób najbezpieczniejszy z możliwych. Jeśli jednak mimo wszystko, z jakichś powodów nie mają Państwo zaufania do takich sposobów płatności - polecamy po prostu dokonanie przelewu osobiście w dowolnym banku. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "GIODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka formalnych informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest firma Działalność Handlowa Henryka Sobczak Ostrowiec 10,05-651 Drwalew NIP: 7970009100 poprzez sklep internetowy www.tortoweozdoby.pl

Skąd posiadamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta klienta na stronie usługodawcy www.tortoweozdoby.pl lub poprzez złożenie zamówienia jako gość w Naszym sklepie.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

-wysyłki produktów zamówionych na sklepie internetowym tortoweozdoby.pl
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu tortoweozdoby.pl, w tym dokonywania płatności w systemie online.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie usługodawcy).
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy tortoweozdoby.pl, którym jest:

- prowadzenie badań i analiz usługodawcy tortowe ozdoby.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających stronę usługodawcy.
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy.
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez usługodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz poprzez wyrażenie zgody korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Dlaczego muszę podać swoje dane?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w regulaminie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę (zamówienie) którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz za pośrednictwem strony internetowej usługodawcy tortoweozdoby.pl


Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z tortoweozdoby.pl i dokonywać zamówień produktów.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe udostępniamy naszym partnerom wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi zgodnie z regulaminem świadczenia usług oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisu tortoweozdoby.pl.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom prawa walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jakie mają Państwo prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
- Dostępu do swoich danych osobowych
- Sprostowania przetwarzanych przez nas danych
- Ograniczenia przetwarzania danych
- Usunięcia przetwarzania danych, tzw., bycia zapomnianym
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


W przypadku chęci „bycia zapomnianym”(usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.

Jednocześnie przypominamy, iż firma Działalność Handlowa Henryka Sobczak której Państwo zaufali jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, marketingu jak to robi większość firm. W takiej sytuacji mogą być Państwo pewni, iż firma Działalność Handlowa Henryka Sobczak nie udostępnia Państwa danych zewnętrznym firmom w tym przede wszystkim firmom marketingowym.